Необходими документи при продажба на имот

blueprint, laptop, sightseeing-681318.jpg
22.05.2023г.

Един от най-често задаваните въпроси от нашите клиенти е именно какви са необходимите документи при продажба на имот и как могат да се сдобият с тях.

Подготовката на документи за продажбата на определен имот приспада към задълженията на ПРОДАВАЧА на имота, тъй като той е длъжен да ги осигури, независимо дали сделката минава през агенция за недвижими имоти и дали има кредит от страна на купувачите.

Веднъж взели решението да се разделите с недвижимия си имот, пред вас се разкриват две възможности – да осъществите процеса сами, или да се доверите на професионалист.
Като агенция за недвижими имоти ние често помагаме на клиентите, които продават имотите си чрез нас, да си набавят необходимите документи при продажба на имот като им обясним къде да отидат, за да заявят издаването им или ни предоставят пълномощно, за да свършим тази понякога досадна задача за тях. Това често спестява време на продавачите и ги улеснява максимално при сключването на сделка.

blueprint, laptop, sightseeing-681318.jpg

В тази статия ще споделим с вас кои са необходимите документи и как се набавят:

1. Документ за собственост

Първото и най-важното е документът удостоверяващ собствеността на имота или така нареченият НОТАРИАЛЕН АКТ. Ако по някаква причина вие нямате нотариален акт за имота, който продавате или сте го загубили има две места от където можете да го набавите, а именно
– Агенция по вписвания или така нар. имотен регистър
– Нотариусът, който е изповядал последната сделка за този имот. Нотариусите пазят в архив сделките и е много вероятно да издадат копие на вашият последен нотариален акт.

2. Удостоверение за Данъчна оценка

Издава се от съответната данъчна служба (изчислителен център) по местонахождение на имота. В данъчната оценка адресът на имота трябва да е идентичен с адреса на имота по нотариален акт, в противен случай от съответния район се издава удостоверение за идентичност на адреси.
Срок за издаване –  от 3 до 14 дни;
ВАЖНО: Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка, на основание чл. 264, ал. 1 ДОПК, са валидни до тази дата, а издадените след тази дата удостоверения – до края на текущата година.
В данъчната оценка на имота трябва да са вписани всички съсобственици на имота.
За да бъде издадена, съсобствениците трябва да нямат непогасени задължения за имота (да са платили данък и такса смет) и това да е вписано в удостоверението за данъчна оценка на имота.

3. Скица на имота

Издава се от АГКК (Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър).
Срок на издаване –  3 дни  за 20 лева, 7 работни дни за 40лв

4. Удостоверение за тежести върху имота

Документът се издава от Имотния регистър към Агенцията по вписванията.
Срок за издаване е от 3 до 7 дни.

5. Удостоверение за семейно положение

Документът се издава от ЕСГРАОН (Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението), най-често в сградата на общината по постоянен адрес на собственика на имота. 
Срок за издаване – от 1 до 7 дни.
Важно е да се има предвид, че удостоверение трябва да има всеки от съпрузите без значение, че информацията в него се дублира.  
Удостоверението за семейно положение на продавача (продавачите) е важно и за да се провери какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота. 

6. Удостоверение за сключен граждански брак

Копие на документа, което да придружи удостоверението. 

7. Съдебно решение за развод

В случай, че продавачът(ите) е разведен, се представя съдебно решение за прекратяване на брака с развод. 
 
В случай, че имотът не е придобит по време на брака, той не е СИО (семейна имуществена общност), но ако съпругът (съпругата) е адресно регистриран там, се попълва декларация по смисъла на чл.26 от СК за съгласие за продажбата. Същото се отнася и за имоти, придобити по наследство, дарение и др., които не представляват СИО.

8. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за наличие и липса на задължения

Необходим е при закупуване на имот с кредит и се издава от от НАП (Национална агенция за приходите). Срокът за издаване е 1-7 дни. Обикновено документът се получава на място в деня на заявката.

9. Удостоверение за наследници

Когато имотът е получен по наследство, задължително се представя и удостоверение за наследници. То се издава от общината, от района или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице. Валидно е до промяна в данните, въз основа на които е издадено и които се съдържат в него.


И последно, но не на последено място:
10. Документ за самоличност

Документ за самоличност, други документи, индивидуализиращи купувача и продавача (лични карти, удостоверения за актуално състояние, в случай, че страна по сделката е юридическо лице – решение на съответния компетентен орган. Проверете валидността на съответния документ, често се случва наши клиенти да разбират, че документа им е с изтекъл срок дни преди сделката или по време на подписването на предварителния договор (ако има такъв).

И още: 
В случай, че продавачът не може да присъства лично на сделка, той по закон има право да упълномощи трето лице да го представлява с пълномощно. В пълномощното изрично се описват правата, които упълномощителят предоставя на упълномощения при представителство. Пълномощното се заверява нотариално – заверяват се подписите и съдържанието на документа. Към пълномощното се заверяват нотариално и декларация по чл. 25, ал.8 от ЗННД и декларация по чл. 264, ал.1, от ДОПК.

Подробности:

При закупуване на жилище в новопостроена сграда се изисква Разрешение за ползване на обекта (Акт 16).
При делба на имота се изисква съответен документ вписан в Агенцията по вписванията.
При наследствен имот се изисква Удостоверение за наследници, акт за смърт на наследодателя и завещание: издава се от службата ГРАО към общината на постоянен адрес за срок от 1 до 7 дни.

Защо да се доверите на вашия посредник по сделката?

Плюсовете на ползване на професионален брокер са много – той ще може да ви даде адекватна цена на имота, който искате да продадете, ще рекламира имота ви по утвърдена методика, като по този начин ще увеличи вероятността от бърза продажба на близка до търсената от вас цена, ще ви съдейства при организирането на огледи, при евентуални преговори с потенциални купувачи, а при налично издадено от вас пълномощно за продажба на имот ще осигури и всички необходими документи за успешно нотариално финализиране на сделката. Многообразието от възможни варианти е толкова голямо, че надлежната проверка на документите на двете страни е задължителна.

Ние от екипът на БЪЛГАРИЯ-ЕСТЕЙТ сме подготвени да ви спестим лутането и ще ви осигурим бързо и лесно продажбата на имота. Можете да се свържете с всеки наш представител, който ще подаде информация към нашият екип от юристи. Ние ще бъдем с вас от началото до края!

Автор: Робърт Христов

Join The Discussion

Сравняване на списъци

Сравни
Онлайн Асистент

Онлайн Асистент

I will be back soon

Онлайн Асистент
Здравейте! 👋
Свържете се с нас бързо и лесно!
Изберете най-удобната апликация:
chat