Необходими документи за продажба на недвижим имот

laptop, office, hand-3196481.jpg

Веднъж взели решението да се разделите с недвижимия си имот, пред вас се разкриват две възможности – да осъществите процеса сами, или да се доверите на професионалист

Плюсовете на ползване на професионален брокер са много – той ще може да ви даде адекватна цена на имота, който искате да продадете, ще рекламира имота ви по утвърдена методика, като по този начин ще увеличи вероятността от бърза продажба на близка до търсената от вас цена, ще ви съдейства при организирането на огледи, при евентуални преговори с потенциални купувачи, а при налично издадено от вас пълномощно за продажба на имот ще осигури и всички необходими документи за успешно нотариално финализиране на сделката.

Документ за собственост

По своята същност, всяка сделка представлява промяна на собственост, а този процес започва с доказване на такава, тоест, че човека желаещ да продаде даденият имот, е реалния собственик и има това законно право.

Основните видове документи за собственост са нотариален акт, като той може да бъде за покупко-продажба, за дарение, за замяна, или констативен, в зависимост от условията по които е придобит имота. Друг вариант за документ за собственост е съдебното решение – най-често срещано след развод или при не поделен между наследници имот. Ако имотът обект на сделка е придобит от съдия изпълнител то постановлението за възлагане на имот, издадено от него играе ролята на документ за собственост. Някой от старите имоти не разполагат с нотариален акт, а с т.нар крепостен акт. Ако имотът е наследствен документите за собственост на починалия, плюс свидетелство за наследници играят ролята на документ за собственост. Ако имотът е придобит от приватизационна сделка или от общински търг, договорът за придовибане е документа за собственост.

Данъчна оценка

Традиционно документът създаващ най-много главоболия на собствениците, било заради пропуски в декларирането на промяна на данни от страна на собствениците, или от често допусканите технически грешки от страна на общинските служители. В резултат на това понякога се налага за един документ да се ходи няколко пъти до данъчната служба, факт, който освен, че губи вашето време, може дори да застраши сделката ако вече сте се обвързали с предварителен договор.

Издава се от данъчната служба по местонахождението на имота, процеса на издаване отнема между 1 и 5 работни дни, в зависимост от вида на поръчката, валидността и е 6 месеца. Документи необходими за издаването и са – оригинал на документа за собственост ( за справка ) и негово копие, ако имота е наследствен е необходимо и свидетелство за наследници.

Всеки може да подаде молба за данъчна оценка, но само собственика или упълномощено лице могат да получат издадения документ. Важно е адреса на имота посочен в данъчната оценка, да отговаря на адреса по нотариален акт, ако има разминаване е необходимо от съответната община по местонахождение да се издаде удостоверение за административен адрес.

В данъчната оценка на имота трябва да фигурират всички съсобственици на имота, като те не трябва да имат непогасени задължение свързани с имота, например неплатени данъци или такса смет. Преди подаване на молба за издаване на данъчна оценка се уверете,че имотът е регистриран на името на последния собственик, ако собственикът е повече от един уверете се, че имената и ЕГН-тата на всички са вписани. Ако имотът е придобит по време на брак, дори и в документа за собственост да е вписан само единия партньор, имената и на двамата трябва да фигурират в данъчната оценка.

При получаването на данъчната оценка се уверете, че всички данни на имота описани в нея – квадратура, етажност, точен адрес, прилежащи помещения, точно отговарят на данните във вашия документ за собственост. Срещу името на всеки от собствениците трябва да пише, че няма задължения.

Скица на имота

Следващия важен документ необходим за сделката, не доказва собственост, а изяснява статута на имота – дали е в регулация, неговите граници и площ. Ако има разминавания в данните в документа за собственост и тези в скицата, за реални се приемат тези от скицата. Може да е два вида “схема на самостоятелен обект в сграда” – ако става въпрос за апартамент, гараж или магазин, и “скица” ако става дума за поземлен имот или къща.

Ако имотът ви е в зона с влязла в сила кадастрална карта, то вие може да си извадите скица от агенцията по геодезия, картография и кадастър, ако имотът ви не е вписан в кадастралната карта скица може да се извади от общината в която се намира.

Необходимите документи за издаване на скица са копие от документа за собственост, заявление по образец и документ за платена такса. Ако имотът е наследствен е необходимо и удостоверение за наследници. Издаването на скица отнема от 3 до 7 работни дни, в зависимост от поръчката. При получаване на документа отново огледайте за грешки, най-вече дали адреса е попълнен коректно.

Удостоверение за семейно положение

Издава се от общината, процеса отнема от 1 до 7 работни дни в зависимост от поръчката. Всеки от съпрузите трябва да представи подобно удостоверение, ако сте разведен, в него трябва да е описано семейното положение към датата на придобиване на недвижимия имот, и към документите да се прибави съдебно решение за прекратяване на брака с развод, ако сте семеен се изисква удостоверение за сключен граждански брак, с приложено копие.

Удостоверение за тежести

Под тежести се разбира, права, които трети страни могат да предявят към конкретния имот обект на сделката, като тези претенции са в ущърб на интересите на купувача, поради това купувачите често изискват подобен документ да бъде приложен към документацията по сделката. Това могат да бъдат съсобственици, бивши съпрузи, наследници както и ипотеки или възбрани. Подобно удостоверение се издава от Имотния регистър към Агенцията по вписванията, бърза справка може да се направи и в електронния имотен регистър, като предимството  и е, че може да се направи непосредствено преди сделката.

По горе изборихме основният набор от документи необходими за успешно протичане на имотна сделка, с оглед голямото разнообразие от типове имоти и видове собственост, препоръчваме тясно сътрудничество и комуникация с нотариуса изповядващ сделката, дори и да има необходимост от осигуряване на допълнителна документация, той своевременно ще ви уведоми за това, и дори може да ви съдейства в процеса на нейното осигуряване.

автор: realistimo.com

Предишна публикация

Кога се дава капаро?

Join The Discussion

Сравняване на списъци

Сравни
Онлайн Асистент

Онлайн Асистент

I will be back soon

Онлайн Асистент
Здравейте! 👋
Свържете се с нас бързо и лесно!
Изберете най-удобната апликация:
chat